Muunnokset

Tikatut

Argente, (ar)

A/A B/* C/* D/* p/p,
A/a B/* C/* D/* P/*

"Argente hiiren tulee olla herkullisesti sekoittunut vivahde vaaleaa fawnia ja hopeaa, kuten self silverissä, kauttaaltaan tasainen ja kaksi väriä niin tasaisesti sekoittuneet, että tuloksena on läikehtivän silkin vaikutelma. Pohjavärin tulee olla sininen, sävyltään mahdollisimman tumma. Vatsa kultainen fawn ja mahdollisimman paljon selkävärin mukainen. Jalat päälivärin mukaiset. Silmät punaiset."

Kasvatustietoa kuvien alapuolella.

Pari Rapunzel's lk argentea
kasv, om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva isommaksi.)

Argente

Nätti argente.

Lks argente
Kasv. Henry van Raaij (NL) om. & kuva: Anniina Tuura

Tämä argente on tummahko.

Lks argente naaras Rapunzel's West Wind
Kasv. & om. Anniina Tuura
Kuva: Anniina Tuura & Arttu Väisälä

Teksti: Anniina Tuura

Yleistä

Argente on hyvin vanha vä:rimuunnos. Sen ”perusrakennuspalikoiksi” tarvitaan normaalin villin hiiren vä:rityksen lisä:ksi vain punasilmä:isyyden aiheuttava mutaatio p, jonka alkuperä: jä:ä: historian hä:mä:rä:ä:n. Muunnoksen nimi on hieman harhaanjohtava, sillä: sana ”argente” on ranskaa ja tarkoittaa hopeaa.

Tyypillisesti muunnos lukeutuu kasvatuksen parissa niihin, jotka aina vä:lillä: nousevat pinnalle ja sitten taas katoavat lä:hes kokonaan (ainakin nä:yttelytasoisina) pitkiksi ajoiksi. Genetiikkansa pohjalta muunnos on onneksi helppo luoda uudelleen.

Argenten rotumä:ä:ritelmä: kuvailee muunnosta nä:in: "Argente hiiren tulee olla herkullisesti sekoittunut vivahde vaaleaa fawnia ja hopeaa, kuten self silverissä:, kauttaaltaan tasainen ja kaksi vä:riä: niin tasaisesti sekoittuneet, että: tuloksena on lä:ikehtivä:n silkin vaikutelma. Pohjavä:rin tulee olla sininen, sä:vyltä:ä:n mahdollisimman tumma. Vatsa kultainen fawn ja mahdollisimman paljon selkä:vä:rin mukainen. Jalat pä:ä:livä:rin mukaiset. Silmä:t punaiset."

Mielikuvaa hyvä:stä: argentesta on vaikea muodostaa standardin perusteella, jollei ole nä:hnyt muunnoksen ä:ä:ripä:iden lisä:ksi myö:s niitä: hyviä:. Tuomareiden mielipiteet ”hyvä:stä: argentesta” voivat vaihdella, osin tä:mä: juontaa juurensa koulutusvaiheestakin: Koska muunnos on vä:lillä: pitkiä: aikoja ”kateissa”, koulutettava ulkomuototuomari ei vä:lttä:mä:ttä: nä:e yhtä:ä:n hyvä:ä: argentea koko koulutusvaiheensa aikana!

Argenten ilmiasu vaihtelee laidasta laitaan. Toisessa ä:ä:ripä:ä:ssä: on vaalea platkun sä:vyinen hiiri, jolla voi lisä:ksi olla silverin vä:rinen keskiselkä:, vaalea lä:hes kermainen vatsa ja argenten sä:vyä: vain kyljillä:. Toisessa ä:ä:ripä:ä:ssä: hiiri voi muistuttaa cinnamonia, jolla on punaiset silmä:t. Toivottu sä:vy asettuu lä:hemmä:s skaalan vaaleaa pä:ä:tä:.

Kasvatuksesta kä:ytä:nnö:ssä:

Standardi lä:htee vertaamaan muunnosta vaaleaan fawniin. Tä:ssä: tapauksessa vaalealla tarkoitetaan todellakin vaaleaa. Liian vahva fawnin sä:vy pä:ä:livä:rissä: kadottaa argentesta vä:riltä: standardissa seuraavaksi vaadittavan ominaisuuden, nimittä:in silveerauksen. Argenten tulee olla kauttaaltaan vaalealla silverillä: tikattu, vastaavasti kuin agouti on tikattu mustalla. Argenten yleisvaikutelma ei silti saa olla kylmä:, vaan sä:vyn tulee olla kauniin lä:mmin. Sopivan vaalea mutta lä:mmin sä:vy yhdessä: tasaisen silveerauksen kanssa luovat standardissa kuvatun lä:ikehtivä:n silkin vaikutelman.

Pohjavä:rin tulee olla selkeä:sti harmaa. Pohjavä:ri ei ole niinkä:ä:n ”sininen” (paitsi erittä:in tummilla yksilö:illä:) vaan dove. Pohjavä:rin kohdalla joutuu tekemä:ä:n kompromissin, sillä: mitä: tummempi pohjavä:ri on, sitä: tummempi on yleensä: myö:s pä:ä:livä:ri. Sä:vyltä:ä:n silveriä: lä:hestyvä: pohjavä:ri on jo kuitenkin liian vaalea. Pohjavä:ri ei saa nä:kyä: pä:ä:livä:rin lä:pi; pohjavä:rin lä:pi paistaminen on argenten tavallisimpia virheitä: liian tummuuden ohella.

Vatsavä:riä:kä:ä:n en ehkä: luonnehtisi ”kultaiseksi fawniksi”. Epä:selvä:ksi jä:ä:, mitä: kultaisella tarkoitetaan – tä:ssä: tulee helposti (virheellinen) mielikuva keskiverto sä:vyisestä: fawnista, mitä: argenten vatsavä:ri ei tietenkä:ä:n voi olla, mikä:li selkä:vä:rin sä:vy on vaadittu ”vaalea fawn”. Ehkä: tä:rkeintä: tä:ssä: on, ettei vatsapuoli ole selkeä:sti ja hä:iritsevä:sti vaaleampi, vaan mahdollisimman paljon pä:ä:livä:rin mukainen.

Argenten virheitä: ovat jo mainittujen lisä:ksi vaaleat ä:ä:reisosat sekä: epä:tasainen tikkaus. Karvanvaihdot ovat argentenkin riesa aiheuttaen laikkuja ja raitoja tikkaukseen ja perussä:vyyn. Umbrous-tekijä: voi aiheuttaa tikkauksen kasaantumisen selkä:ä:n, argentella tä:mä: nä:kyy hopeaisena selkä:nä:. Lisä:ksi virhelistalla voi mainita vä:ä:rä:t genotyypit: b/b tuottaa doven sijasta champagnen pohjavä:rin, d/d taas tekee sä:vystä: kylmä:n ja etenkin argenten vaalean fawnissa sä:vyssä: nä:kyy diluution tyypillinen vaikutus (vrt. straw). Argente tan (A/at p/p) ei ole sinä:nsä: standardin vastainen, mutta muuten aika turha muunnos. Tan-vatsa erottuu argente tanilla liian huonosti, jotta voisi puhua varsinaisesti tan-muunnoksesta, yleensä: se nä:kyy vain virheellisenä: vaaleana vatsana ja juuri erottuvina rajalinjoina. Tan-geenikin on siten argentella ei-toivottu.

Mikä:li saatavilla ei ole nä:yttelytasoisia argenteja, muunnosta kannattaa lä:hteä: rakentamaan ennemmin liian vaaleista kuin aivan liian tummista yksilö:istä:. Sä:vyä: on helppo vahvistaa doven ja fawnin avulla, sen vaalentaminen sen sijaan on vaikeampaa. Myö:s sopivan sä:vyisiä:, mutta vä:ä:rä:n pohjavä:rin omaavia yksilö:itä: voi aluksi kä:yttä:ä:. Vaalea (mutta ei nokinen!) fawn ja vaalea dove sopivat argenteen yhdistettä:vä:ksi myö:hemmissä:kin vaiheissa, vaikka kannattaa pyrkiä: suosimaan argente x argente –yhdistelmiä:.

Argentea ei oikein voi kasvattaa yhdessä: minkä:ä:n muun muunnoksen kanssa, poikkeuksena mahdollisesti ei-standardi pale argente (A/A \ A/a cch/cch p/p). Kaikkien muiden geneettisesti lä:hellä: olevien muunnosten standardin vaatimukset ovat argentelle vastakkaiset tai muuten epä:sopivat, joten muunnosten muuntelijat ovat aina jommallekummalle vä:ä:rä:n laiset. Vä:ltettä:viä: ovat agoutisarjan muut vä:rit (pl. jo mainittu pale argente), vä:ä:riä: sä:vyjä: tuottavat vaalentavat geenit (b/b, d/d) sekä: tanit.

Poikasten aikuissä:vy on hieman vaikeasti ennustettava ja vaatii kokemusta. Liian tummista ei ikinä: tule hyviä:, mutta poikasena liian vaalealta vaikuttavista voi hyvinkin vielä: kehittyä: kauniita. Agoutin ja cinnamonin tapaan myö:s argenten sä:vy syvenee iä:n myö:tä:. Poikasena tä:ydellisen sä:vyiseltä: vaikuttavasta saattaa siten kasvaa liiaksi fawnin sä:vyinen eli hieman liian tumma. Jotkut argente poikaset saattavat olla ensimmä:isessä: turkissaan jopa silverin nä:kö:isiä:, mutta niistä:kin kehittyy argenteja myö:hemmissä: karvanvaihdoissa. Niille voi tosin jä:ä:dä: virheenä: selkä:puolelle hopeista sä:vyä:. Kasvattajan kannattaa pitä:ä: lupaavilta vaikuttavat argente poikaset itsellä:ä:n kunnes ne ovat vaihtaneet aikuisturkin. Poikaskarva on aina platkumman sä:vyinen, mutta mikä:li hyvä:ä: sä:vyä: ei ala lö:ytyä: karvanvaihdonkaan myö:tä:, hiirestä: tuskin tulee nä:yttelytasoista.

Kaunis argente on kasvattajan vaivan arvoinen. Muunnoksen ollessa ylipä:ä:tä:ä:n hyvin viehä:ttä:vä: on vaikea ymmä:rtä:ä: sen harvinaisuutta ja aallonpohjasta toiseen kulkevaa esiintymistä:. Nä:itä: soisi nä:kevä:nsä: nä:yttelyissä: enemmä:n!